Home > Vereniging > Kwaliteit
De VIS staat borg voor de kwaliteit van haar leden. Binnen de vereniging wordt voortdurend gewerkt aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnorm ten aanzien van de uitoefening van het ambacht Iokai Shiatsu.

 

De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu beslaat vier jaar in deeltijd op HBO-niveau. Daarnaast hebben alle leden van de Iokai Shiatsu vereniging een tweejarige opleiding westerse medische basiskennis op HBO-niveau volbracht. Hiermee voldoen zij aan het beroepsprofiel Iokai Shiatsutherapeut, opgesteld door de VIS i.s.m. de RBCZ.

Alle leden van de VIS staan ingeschreven bij een koepel voor complementaire therapeuten, het RBCZ. Ze voldoen niet alleen aan de strenge beroepseisen die deze stichtingen stellen, maar zijn ook onderworpen aan het tuchtrecht van de stichting TCZ. Daarnaast is elk lid afzonderlijk ingeschreven in het AGB-register dat de gegevens bijhoudt van alle erkende zorgverleners in Nederland.

Nascholing & intervisie

De VIS hanteert een nascholingsnorm van minimaal 12 dagdelen per jaar. Een dagdeel bedraagt minimaal 2,5 uur. Onder nascholing wordt verstaan de activiteiten die volgens de VIS de deskundigheid en de professionaliteit van een praktiserend Iokai Shiatsutherapeut op peil houden en bevorderen.

Daarnaast volgt iedere Iokai Shiatsutherapeut minimaal 4 dagdelen per jaar intervisiebijeenkomsten met collega-shiatsutherapeuten en/of therapeuten van een andere discipline. Het doel van de intervisie is om de individuele Iokai Shiatsutherapeut te ondersteunen bij zijn behandelingen, o.a. door het bespreken van anonieme cases.

Controle van het bovenstaande vindt elk jaar plaats.

Code of Conduct

Iedere Iokai Shiatsutherapeut is gebonden aan de Code of Conduct waarin wordt gedefinieerd waar de professionele beoefenaar aan moet voldoen. Het verzekert de hoogste professionele en ethische standaard van behandeling, beschrijft de relatie behandelaar en patiënt, behandelaar en zijn professie en de collegiale relatie tussen behandelaars.

Internationaal

De VIS is aangesloten bij de overkoepelende Europese organisatie voor Iokai Shiatsu, de EISA. Deze Europese organisatie verenigt de Nederlandse Beroepsopleiding met vergelijkbare Iokai Shiatsuopleidingen in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Italië en Oostenrijk. De kwaliteit en uniformiteit van de lessen wordt bewaakt door de EISA. De EISA definieert de kwaliteitsnormen en verzorgt de opleiding en nascholing van de docenten. Het succesvol afronden van de vierjarige Beroepsopleiding Iokai Shiatsu geeft tevens recht op het Internationale Certificaat van de EISA. Jaarlijks worden er in Nederland en andere landen bijeenkomsten en trainingen voor gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten georganiseerd.

Privacy

Vanzelfsprekend wordt de privacy van de cliënten beschermd. De therapeut zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en informatie en deze zonder toestemming van de cliënt nooit met derden delen. Alle therapeuten zijn geregistreerd in de zin van en handelen volgens de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Klachtenregeling

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (iokai-shiatsu.org). De cliënt heeft vervolgens de keuze of hij/zij de klacht binnen de VIS wil bespreken met een vertrouwenspersoon, of zich wil wenden tot een klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG.

Voor het tuchtrecht kan de cliënt zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van de volgende documenten: Cliëntfolder SCAG en Klachtenreglement VIS.